Wróć

ZASADY SKŁADANIA SKARG, PROCEDURY REKLAMACYJNE I ODSZKODOWAWCZE

  • Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

  • Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:
  • a/ w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;

    b/ w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  • Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl). Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody obu stron sporu).

Wróć