Wróć

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych
 • Direct Financial Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Filtrowej 83 lok. 73, 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000366785, NIP 521-358-13-60, REGON 142598711 zwaną dalej DFS.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem:
 • Inspektor Danych Osobowych

  Direct Financial Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Filtrowa 83 lok. 73

  02-032 Miasto

  kontakt@goffer.com

 • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO w celu niezbędnym do realizacji usług związanych z przygotowaniem ofert ubezpieczenia, zawierania umów ubezpieczenia, oferowania produktów i usług jak i realizacji prawa uzasadnionego interesu administratora w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów) DFS oraz dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania na podstawie art. 6 ust 1. lit. f RODO. Profilowanie polega na tym że, DFS może w oparciu o dane osobowe klientów, rodzaj wnioskowanych lub zakupionych usług lub produktów, dostosować aktualne i nowe oferty ubezpieczenia do potencjalnych potrzeb Klientów. W przypadku opracowania nowych produktów zgodnych z profilem zainteresowań Klienta, produkty takie mogą być udostępniane Klientom.
Podstawa prawna
 • Przetwarzamy dane osobowe następuje na podstawie Art. 6 ust.1 RODO, w szczególności:
 • a/ Art. 6 ust. 1 lit a) RODO

  b/ Art. 6 ust. 1 lit b) RODO

  c/ Art. 6 ust. 1 lit c) RODO

  d/ Art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Odbiorcy danych
 • 1. aaa

 • 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, (w szczególności Kodeksem Cywilnym, Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych) regulującym kwestie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie przygotowania ofert ubezpieczenia, likwidacji szkód, pozyskiwaniem danych dotyczących szkodowości za lata ubiegłe jak i bieżący okres ubezpieczenia dane mogą zostać przekazane:

 • a/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu przygotowania ofert ubezpieczenia

  b/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu przygotowania umów ubezpieczenia

  c/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu realizacji umów ubezpieczenia

  d/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu uzyskania zaświadczeń o dotychczasowej oraz aktualnej szkodowości

  e/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu wypowiedzenia umów ubezpieczenia

  f/ towarzystwo ubezpieczeniowe w celu likwidacji szkód

  g/ w innych celach niezbędnych do przygotowania ofert ubezpieczenia i likwidacji szkód np. w celu dokonania oceny ryzyka

  h/ podmiotom reprezentującym towarzystwa ubezpieczeniowe w w/w zakresie

  i/ podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

Dane osobowe
 • O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe oraz Klienta, które zostały podane celem przygotowania oferty ubezpieczenia poprzez formularze www zamieszczone na naszych portalach lub w inny skuteczny sposób. Informacje mogą dotyczyć również danych internetowych obejmujących następujące informacje: odwiedzaną stronę naszego portalu, spędzony na stronie, dane urządzenia końcowego oraz dane dotyczące sposobu korzystania z usługi DFS
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Dane mogą zostać przekazane jedynie w celu przygotowania oferty będącej lub nie będącej ofertą ubezpieczenia, realizacji umowy, likwidacji szkód oraz innych usług ubezpieczeniowych lub nie ubezpieczeniowych, niezbędnych do realizacji umowy np. assistance.
Prawo każdej osoby
 • Prawo sprzeciwu:
 • Osobie której dane przetwarzamy, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, osoba której dane przetwarzamy może wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność własnych praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
 • Prawo dostępu:
 • Osobie której dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy jego dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Administrator danych jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji wynosi 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.
 • Prawo sprostowania:
 • Osobie której dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania:
 • Osoba której dane przetwarzamy, może żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez administratora danych, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.
 • Prawo do bycia zapomnianym:
 • W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, osoba której dane przetwarzamy może żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a administrator danych ma obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do przenoszenia danych:
 • Osoba której dane przetwarzamy, ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie uzyskanej zgody lub w związku z realizacją umowy.
 • Prawo do cofnięcia zgody:
 • W każdej chwili osoba której dane przetwarzamy, ma prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Realizacji prawa związanego z ochroną danych osobowych można dokonać:
 • 1. Listownie na adres Inspektora ochrony danych:
 • Inspektor Danych Osobowych

  Direct Financial Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  ul. Filtrowa 83 lok. 73

  02-032 Warszawa

 • 2. Mailem na adres:
 • kontakt@goffer.com

 • Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

  Stawki 2, 00-193 Warszawa

  tel. 22 531 03 00

  fax. 22 531 03 01

  kancelaria@uodo.gov.pl

  Infolinia 606-950-000

Wróć